شرکت آذرگشسب تولید کننده انواع چوب بستنی و پزشکی در ایران

خدمات ما

برای دریافت خدمات صادرات با دفتر فروش بین الملل  جناب آقای حسن صدیقی تماس حاصل فرمایید.

 شماره همراه : 989144123734+

شماره دفتر : 984134243348+